Cài đặt WordPress trên Nginx, MariaDB 10 và PHP 7 trên Ubuntu 18.04

Spread the love

WordPress 5 gần đây đã có quá nhiều sự thay đổi về base core của chúng, như là đã sử dụng Gutengerg trình soạn thảo. Nhiều bạn đọc muốn được trải nghiệm chúng trên server của họ. Vì lý do đó, nên trong bài viết này chúng ta sẽ tiến hành cài đặt WordPress 5 với LEMP trên Ubuntu 18.04.

Cho những bạn còn chưa rõ thì LEMP là sự kết hợp phổ biến của Linux, Nginx, MySQL/MariaDB và PHP.

Điều kiện

 • Tối thiếu bạn phải có 1 VPS đã cài đặt Ubuntu 18.04

Quan trọng: Tôi gợi ý bạn mua VPS của Vultur, tôi cũng đang dùng nó và cảm thấy rất hài lòng về dịch vụ của Vultur

Cài đặt Nginx web server trên Ubuntu 18.04

Đầu tiên, bạn phải cài đặt web server Nginx. Để cài đặt package này, chạy những dòng lệnh sau:

$ sudo apt update && sudo apt upgrade
$ sudo apt install nginx

Để chạy dịch vụ nginx lúc khởi động lại hệ thống, chạy dòng lệnh sau:

$ sudo systemctl start nginx.service
$ sudo systemctl enable nginx.service

Tạo Vhost cho ứng dụng wordpress trên Nginx

Bây giờ chúng ta cần tạo vhost cho ứng dụng chạy wordpress. Để tạo được nó thì tôi sử dụng trình soạn thảo yêu thích của mình là nano

$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/toannguyen3105.com.conf

Trong ví dụ dưới, thay đổi toannguyen3105.com thành domain của bạn:

server {
  listen 80;
  listen [::]:80;
  root /var/www/html/toannguyen3105.com/public_html;
  index index.php index.html index.htm;
  server_name toannguyen3105.com www.toannguyen3105.com;

   client_max_body_size 100M;

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$args;    
  }

  location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass       unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock;
    fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  }
}

Lưu file lại và thoát ra màn hình terminal. Để kích hoạt chúng trên nginx thì sử dụng lệnh

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/toannguyen3105.com.conf /etc/nginx/sites-enabled/

Sau đó tiến hành tải lại nginx bằng:

$ sudo systemctl reload nginx 

Cài đặt MariaDB 10 trên Ubuntu 18.04

Bằng câu lệnh:

$ sudo apt install mariadb-server mariadb-client

Kết thúc, quá trình cài đặt chúng ta cũng cần cấu hình để chúng khởi động và chạy khi hệ thống bắt đầu:

$ sudo systemctl start mariadb.service
$ sudo systemctl enable mariadb.service

Cài đặt PHP 7 trên Ubuntu 18.04

Vì ứng dụng WordPress được viết dựa trên PHP nên chúng ta phải cài đặt PHP và để cài đặt chúng theo sau dòng lệnh:

$ sudo apt install php-fpm php-common php-mbstring php-xmlrpc php-soap php-gd php-xml php-intl php-mysql php-cli php-ldap php-zip php-curl

Sau khi cài đặt xong, chúng ta sẽ chạy dịch vụ php-fpm và mở chúng lên:

$ sudo systemctl start php7.2-fpm
$ systemctl enable php7.2-fpm

Cài đặt cơ sở dữ liệu cho wordpress trên website

Tiến hành chạy câu lênh:

$ sudo mysql -u root -p

Những câu lệnh phía dưới sẽ giúp chúng ta tạo một cơ sở dữ liệu, một người dùng, mật khẩu và phân quyền người dùng cho cơ sở dữ liệu đó.

CREATE DATABASE toannguyen3105;
CREATE USER 'wp_user'@'localhost' IDENTIFIED BY ‘secure_password’;
GRANT ALL ON toannguyen3105.* TO 'wp_user'@'localhost' ;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Cài đặt WordPress 5 trên Ubuntu 18.04

Từ điểm này, việc cài đặt đã trở nên dễ dàng hơn. Tiến hành tải phiên bản WordPress mới nhất bằng câu lênh:

$ cd /tmp && wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Sau đó, tiến hành giải nén chúng:

$ sudo tar -xvzf latest.tar.gz -C /var/www/html/toannguyen3105.com/public_html
mv -v /var/www/toannguyen3105.com/public_html/wordpress/* /var/www/toannguyen3105.com/public_html/

Chú ý: vhost của nginx sẽ được trỏ tới thư mục chứa nội dung giải nén ở trên cụ thể ở đây là /var/www/html/toannguyen3105.com/public_html. Sau đó, tiền hành phân quyền bằng câu lệnh:

$ sudo chown -R www-data: /var/www/html/toannguyen3105.com/public_html/

Bây giờ, chúng ta đã sẵn sàng để cài đặt WordPress. Bạn sẽ thấy hình ảnh minh họa tương tự như sau:

Hình ảnh 1: Màn hình khởi động quá trình cài đặt WordPress

Bước tiếp theo, bạn cần điền thông tin tài khoản kết nối đến database:

Hình ảnh 2: Màn hình quá trình điền thông tin kết nối cơ sở dữ liệu

Bước tiếp theo, tôi sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản

Kết thúc quá trình cài đặt, bạn sẽ có một website của cá nhân mình. Bạn có thể tiến hành cài đặt thêm theme, extension để hỗ trợ website qua mục Plugins.

Kết thúc

Đó đã là tất cả những việc bạn phải làm để có thể cài đặt ứng dụng WordPress trên Ubuntu 18.04. Tôi hy vọng chúng sẽ đủ chi tiết và dễ dàng để bạn có thể cài đặt.

Leave a Comment