programming

General about programming topics

What is a JWT?

A JWT is a signed JSON object with a specific structure. Our Flask app will sign the JWTs with the secret key, proving that it generated them. The Flask app generates a JWT when a user logs in (with their username and password). In the JWT, we’ll store the user ID. The client then stores the …

What is a JWT? Read More »

Các nguyên tắc SOLID, YAGNI, KISS, DRY trong lập trình

Nguyên tắc được đúc kết từ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm bằng xương và máu. Vì thế, để công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn. Hãy áp dụng nguyên tắc. Nguyên tắc SOLID: Nội dung: Một class chỉ nên giữ 1 trách nhiệm duy nhất (Chỉ có thể sửa đổi class với …

Các nguyên tắc SOLID, YAGNI, KISS, DRY trong lập trình Read More »