Đồng bộ và bất đồng bộ trong Javascript

async vs sync

Hôm nay, mình sẽ nói chuyện về chủ đề khá là khó trong Javascript. Cụ thể, là vấn đề đồng bộ và bất đồng bộ trong Javascript. Đồng bộ và bất đồng bộ trong Javascript là gì? Cụm từ này sẽ xuất hiện trong tất cả ngôn ngữ lập trình, không chỉ trong javascript. Bạn … Read more