Cài đặt WordPress trên Nginx, MariaDB 10 và PHP 7 trên Ubuntu 18.04

wordpress

WordPress 5 gần đây đã có quá nhiều sự thay đổi về base core của chúng, như là đã sử dụng Gutengerg trình soạn thảo. Nhiều bạn đọc muốn được trải nghiệm chúng trên server của họ. Vì lý do đó, nên trong bài viết này chúng ta sẽ tiến hành cài đặt WordPress 5 … Read more